• Pūrākau : our world is made of stories 

      Stansfield, John (Unitec ePress, 2020-12-17)
      Ua ta‘u mai e Pālagi i a i tatou, o le lalolagi e faū i atoma [atoms], ae tatou Sāmoa e lē valelea-matou [tagata-Sāmoa] e te iloa o le lalolagi e tele tala. The white man has told us that the world is made of atoms, but ...